Մենք մշակել և հնարավորինս պարզ ձևով ներկայացնում ենք առկա տեղեկատվությունը


ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ծրագիր № 1

Շահառու

ՀՀ տարածքում գրանցված և փաստացի գործունեություն ծավալող կազմակերպություն կամ անհատ ձեռնարկատեր

Աջակցության տեսակ

Վարկ
 • աշխատավարձ վճարելու համար,
 • հարկեր վճարելու համար,
 • հումքի ձեռքբերման համար,
 • սարքավորում ձեռքբերելու համար,
 • դեղերի ներմուծման համար
 • սննդի ներմուծման համար։

Սահմանափակումներ

 • Գործել են մեկ տարուց պակաս,
 • ոչ բարվոք վարկային պատմություն,
 • ոչ բարվոք հարկային պատմություն։

*դիմումի ներկայացման օրվան նախորդող 365 օրերի ընթացքում չկատարված հարկային պարտավորությունները գանձելու վերաբերյալ վարչական վարույթ հարուցված չէ, կամ դիմումը ներկայացնելու օրը 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ առկա ժամկետանց հարկային պարտավորությունները չեն գերազանցել 2019 թվականի ընթացքում միասնական գանձապետական հաշվից մարված հարկային պարտավորությունների, 2019 թվականի ընթացքում վճարված պետական տուրքի գումարների և 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ միասնական գանձապետական հաշվի մնացորդի հանրագումարի 1 տոկոսը:

Ծրագիր № 2

Շահառու

ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն ծավալող տնտեսվարողներ (իրավաբանական անձ կամ ֆիզիկական անձ)

Աջակցության տեսակ

Վարկ
 • գյուղատնտեսության ոլորտում մի շարք գործունեություն ծավալելու համար​

Սահմանափակումներ

 • ոչ բարվոք վարկային պատմություն,
  այսինքն՝ նախորդող 12 ամիսների ընթացքում ունեցել է գումարային 30 օր և ավելի ժամկետով ժամկետանց վարկային պարտավորություններ։
 • ոչ բարվոք հարկային պատմություն,

*դիմումի ներկայացման օրվան նախորդող 365 օրերի ընթացքում չկատարված հարկային պարտավորությունները գանձելու վերաբերյալ վարչական վարույթ հարուցված չէ, կամ 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ առկա ժամկետանց հարկային պարտավորությունները չեն գերազանցել 2019 թվականի ընթացքում միասնական գանձապետական հաշվից մարված հարկային պարտավորությունների, 2019 թվականի ընթացքում վճարված պետական տուրքի գումարների և 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ միասնական գանձապետական հաշվի մնացորդի հանրագումարի 1 տոկոսը:

Ծրագիր № 3

Շահառու

Կազմակերպություն կամ Ա/Ձ, որոնք գործում են.
 • մշակող արդյունաբերություն,
 • կացության և հանրային սննդի կազմակերպում,
 • փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն,
 • ներգնա տուրիզմի կազմակերպում,
 • սպասարկման այլ ծառայություն։
 • սպորտի բնագավառում գործունեություն (սպորտային ակումբներ, լողավազաններ),
 • նախադպրոցական կրթություն (մասնավոր մանկապարտեզներ),
 • զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման այլ գործունեություն (բացառությամբ համակարգչային խաղերի կազմակերպման և ինտերնետ ակումբների գործունեության),
 • շենքերի շինարարություն, քաղաքացիական շինարարություն, մասնագիտացված շինարարական գործունեություն:

Աջակցության տեսակ

Վարկ
 • աշխատավարձ վճարելու համար,
 • հարկեր վճարելու համար,
 • հումքի ձեռքբերման համար
 • հանրային ծառայության դիմաց վճարում,
 • վարձավճար։

Սահմանափակումներ

 • 2019թ․ շրջանառությունը կազմել է 24մլն-500մլն,
 • 2019թ․ յուրաքանչյուր եռամսյակի շրջանառությունը պակաս չի եղել տարեկան շրջանառության գումարի 12%-ից,
 • 2019 թվականի յուրաքանչյուր եռամսյակի շրջանառությունը չի գերազանցել տվյալ տարվա շրջանառության գումարի 70 տոկոսը
 • 2019թ․ ընթացքում չի ունեցել ժամկետանց վարկային կամ հարկային պարտավորություն և ժամանակին է հանձնել հարկային հաշվետվությունները,
 • ըստ ԱՔՐԱ տեղեկատվության ժամանակին է կատարել վարկային պարտավորությունները։

*դիմումի ներկայացման օրվան նախորդող 365 օրերի ընթացքում չկատարված հարկային պարտավորությունները գանձելու վերաբերյալ վարչական վարույթ հարուցված չէ, կամ ներկայացնելու օրը 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ առկա ժամկետանց հարկային պարտավորությունները չեն գերազանցել 2019 թվականի ընթացքում միասնական գանձապետական հաշվից մարված հարկային պարտավորությունների, 2019 թվականի ընթացքում վճարված պետական տուրքի գումարների և 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ միասնական գանձապետական հաշվի մնացորդի հանրագումարի 1 տոկոսը:

Ծրագիր № 4

Շահառու

Մինչև 14 տարեկան երեխա ունեցող ընտանիքներ, եթե ծնողները կամ միակ աշխատող ծնողը ազատվել է աշխատանքից 2020 թ-ի մարտի 13-ից մինչև մարտի 25-ը ներառյալ։

Աջակցության տեսակ

 • ՄԻԱՆՎԱԳ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ՝ 100 000 ՀՀ դրամ

Սահմանափակումներ

 • աշխատանքից ազատվելուն նախորդող 2 ամիսների միջին ամսական աշխատավարձի չափը գերազանցել է 500,000 ՀՀ դրամը,
 • 2020 թ․-ի մարտի 13-ից մինչև մարտի 25-ը ընկած ժամանակահատվածում անցել է մեկ այլ աշխատանքի։
 • հանդիսացել է անհատ ձեռնարկատեր, և գործունեությունը ՀՕ-ի նախատեսված կարգով դադարեցված չէ։

Ծրագիր № 5

Շահառու

ՀՀ տարածքում գրանցված և փաստացի գործունեություն ծավալող տնտեսվարողներ

Աջակցության տեսակ

ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ՝
 • մինչև 5աշխատող՝ Աջակցման չափը = Աշխատավարձի հանրագումար / Աշխատողների քանակ,
 • 5 և ավելի աշխատող՝ Աջակցման չափը = (Աշխատավարձի հանրագումար / Աշխատողների քանակ) * (Աշխատողների քանակ / 5)։
*ընդ որում (Աշխատողների քանակ : 5) բանաձևը կլորացվում է դեպի ներքև։

Սահմանափակումներ

 • 01․01․20-01․04․20 ունեցել են 2-ից 50 վարձու աշխատակից և վճարված աշխատավարձերի փաստացի ֆոնդը չի նվազել այդ ժամանակահատվածում։
*կամ աշխատակիցների թվաքանակը չի նվազել այդ ժամանակահատվածում
 • Միջոցառման շահառու չեն հանդիսանում բանկերը, վարկային կազմակերպությունները, գրավատները, ապահովագրական ընկերությունները, արտարժույթի փոխանակման կետերը, արժեթղթերի առք ու վաճառքով զբաղվող կազմակերպությունները, ներդրումային կազմակերպությունները, ներդրումային ֆոնդերը, վիճակախաղերի և շահումով խաղերի կազմակերպիչները, ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչները, վճարահաշվարկային կազմակերպությունները, ապահովագրական բրոքերները, վարկային և ապահովագրական բյուրոները, պետական մասնակցությամբ բաժնետիրական ընկերությունները, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունները, պետական կառավարչական հիմնարկները, համայնքային կառավարչական հիմնարկները, հասարակական կազմակերպությունները, հիմնադրամները, հասարակական միավորումները, ոչ առևտրային կոոպերատիվները, կուսակցությունները։

Ծրագիր № 6

Շահառու

ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձինք, ովքեր աշխատում են առնվազն 2020 թ․-ի հունվարի 1-ից մինչև մարտի 13-ը, սակայն ազատվել են աշխատանքից 2020 թ․-ի մարտի 13-ից մինչև մարտի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում

Աջակցության տեսակ

 • ՄԻԱՆՎԱԳ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ՝ 68 000 ՀՀ դրամ

Սահմանափակումներ

 • աշխատանքից ազատվելուն նախորդող 2 ամիսների միջին ամսական աշխատավարձի չափը գերազանցել է 500 000 ՀՀ դրամը,
 • 30․03․2020թ-ի դրությամբ այլ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ է գտնվել,
 • 30․03․2020թ-ի դրությամբ հանդիսացել է չդադարեցված ԱՁ,

Ծրագիր № 7

Շահառու

ՀՀ բժշկական կազմերպությունում որպես հղի հաշվառված կինը, ով 2020թ․ մարտի 30-ի դրությամբ չունի աշխատանք, իսկ նրա ամուսինը 2020 թվականի մարտի 30-ի դրությամբ չի հանդիսանում վարձու աշխատող։
*Հղի կինը, ով չունի ՔԿԱԳ մարմիններում գրանցված ամուսնություն կամ ամուսնալուծված է կամ ամուսինը մահացած է։

Աջակցության տեսակ

 • ՄԻԱՆՎԱԳ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ՝ 100 000 ՀՀ դրամ

Սահմանափակումներ

 • առկա չեն

Ծրագիր № 8

Շահառու

Տուժած ոլորտների վարձու աշխատողները, քաղիրավական պայմանագրով աշխատողները և ԱՁ-ները։ Տուժած ոլորտներ են համարվում՝
 • հյուրանոցային և հյուրատնային ծառայություններ,
 • հանրային սննդի ծառայություններ
 • զբոսաշրջային ծառայություններ
 • վարսավիրանոցների և գեղեցկության սրահների ծառայություններ,
 • մանրածախ առևտրի ծառայություններ, այդ թվում՝ առևտրի կենտրոնում կամ առևտրի իրականացման վայրում առք ու վաճառքի գործունեություն կազմակերպվող, բացառությամբ սննդամթերք, ծխախոտ, դեղորայք, ալկոհոլային խմիչք վաճառողների
 • ցամաքային տրանսպորտի գործունեություն (երթուղային տրանսպորտ)
 • նախադպրոցական կրթություն (մասնավոր մանկապարտեզներ)
 • սպորտի բնագավառում գործունեություն (սպորտային ակումբներ, լողավազաններ)
 • զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման այլ գործունեություն
 • հագուստի, կոշիկի և այլ կաշվե արտադրատեսակների արտադրություն
 • թանկարժեք և ոչ թանկարժեք մետաղներից և քարերից զարդերի պատրաստում
 • ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում
 • օդային տրանսպորտի գործունեություն
 • լուսանկարչության բնագավառում գործունեություն
 • ավտոմեքենաների և այլ առարկաների վարձույթ
 • կրթական գործունեություն մշակույթի, երաժշտության, սպորտի, պարի բնագավառում
 • կինոթատրոնների, ստեղծագործական, արվեստի և հանդիսադիր ներկայացումների կազմակերպման բնագավառում գործունեություն
 • լվացման, մաքրման և չոր մաքրման ծառայությունների մատուցում
 • պոլիգրաֆիական գործունեություն (տպագրության ծառայություն)
 • Մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն
 • փայտանյութի մշակում, փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից արտադրատեսակների արտադրություն, բացի կահույքից
 • թղթի և թղթե արտադրատեսակների արտադրություն.
 • ռետինե և պլաստմասսե արտադրատեսակների արտադրություն
 • համակարգիչների, էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանքի արտադրություն
 • էլեկտրական սարքավորանքի արտադրություն
 • ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող վարչարարական և լրացուցիչ այլ գործունեություն
 • համակարգիչների, անձնական օգտագործման և կենցաղային արտադրատեսակների նորոգում
 • ֆիզիկական առողջության պահպանման հետ կապված գործունեություն:

Աջակցության տեսակ

 • եթե 2020թ․ հունվար և փետրվար ամիսների միջին ամսական աշխատավարձը մեծ է 68 000 դրամից, ապա հունվար և փետրվար ամիսների միջին ամսական աշխատավարձի 50%-ի չափով, բայց ոչ պակաս 68 000 դրամը և ոչ ավել 136 000 դրամը,
 • եթե 2020թ․ հունվար և փետրվար ամիսների միջին ամսական աշխատավարձը պակաս է 68 000 դրամից, ապա հունվար և փետրվար ամիսների միջին ամսական աշխատավարձի չափով,
 • ԱՁ-ի համար 2019թ-ի 4-րդ եռամսյակի իրացման շրջանառության 10%-ի չափով, բայց ոչ ավելի 136 000 դրամը։

*Ուշադրություն դարձնել հարկային հաշվարկներում արտացոլված տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի կոդին և տեսակարար կշիռներին։

Սահմանափակումներ

 • 2020 թ․-ի մարտի 13-ից մինչև մարտի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում չի հանդիսացել տուժած ոլորտի վարձու աշխատող։

Ծրագիր № 9

Շահառու

Մինչև 18 տարեկան երեխա ունեցող ընտանիքները,
 • եթե ծնողներից ոչ մեկը, կամ խնամակալը չի ունեցել գրանցված աշխատանք 2020 թ․-ի մարտի 12-ի դրությամբ և չի ընդունվել աշխատանքի 2020 թ․-ի մարտի 12-ից մինչև մարտի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում:
 • 2020 թ.-ի մարտի 12-ի դրությամբ գրանցված աշխատանք ունեցող և մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող ծնողը, ում ամուսինը չի աշխատում։
 • Ծնողը, ում գործատուն լուծարվել է՝ առկա է լուծարման պետական գրանցում:

Աջակցության տեսակ

 • 26 500 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր երեխայի համար
*Եթե ծնողը կամ ընտանիքը հանդիսանում են վերոնշյալ այլ միջոցառումներից մեկի շահառու, կարող է ընտրել ավելի շահավետը։

Սահմանափակումներ

 • եթե երեխայի ծնողը կամ ծնողները 01․01․20-01․03․20թ ունեցել են գրանցված աշխատանք և ծնողների միջին ամսական աշխատավարձի հանրագումարը գերազանցել է 500 000 դրամը,
 • 12․03․20թ․-ի դրությամբ ընտանիքը հաշվառված է եղել ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում կամ անապահովության միավորը բարձր է 28,00-ից,
 • ծնողը հանդիսացել է չդադարեցված ԱՁ 31/03/2020թ-ի դրությամբ։

Ծրագիր № 10

Շահառու

Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ հանդիսացող այն անձինք, ովքեր՝
 • 1) 2019 թ-ին հանդիսացել են ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ
 • 2) 2019 թ-ին հանդիսացել են Ինքնազբաղված անձ
 • 3) ԱՁ չհանդիսացող ֆիզիկական անձ

Աջակցության տեսակ

 • 2020 թ-ի 1-ին եռամսյակի ընթացքում իրացման շրջանառության 10 %-ի չափով, բայց ոչ պակաս քան 10 000 դրամը և ոչ ավելի, քան 136 000 դրամը։
  Սակայն անկախ վերոնշյալից՝ շահառու հանդիսացող անձանց տրամադրվում է 68 000 դրամ՝
 • եթե 01․04․20թ-ի դրությամբ «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների ներդրման գրասենյակ» ՊՈԱԿ-ում ունեն ներկայացված ՀԴՄ ձեռք բերման հայտ, սակայն դեռ ձեռք չեն բերել
 • Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ հանդիսացող ֆիզ անձանց

Սահմանափակումներ

 • եթե 2020 թ-ի 1-ին եռամսյակի ընթացքում իրացման շրջանառությունը գերազանցել է 6 միլիոն դրամը
 • եթե 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչև ապրիլի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում ունեցել են 2 և ավելի աշխատակից
 • եթե հանդիսանում են նաև 8-րդ միջոցառման շահառու

Ծրագիր № 11

Շահառու

Այն բաժանորդները, ովքեր փետրվար ամսվա ընթացքում ունեցել են մինչև 10.000 դրամ բնական գազի և մինչև 5.000 դրամ էլեկտրաէներգիայի ծախս։

Աջակցության տեսակ

 • ՄԻԱՆՎԱԳ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ` Փետրվար ամսվա բնական գազի և էլեկտրաէներգիայի ծախսի 50%-ի չափով։

Սահմանափակումներ

 • 5001 և ավել ՀՀ դրամ էլեկտրաէներգիա սպառողները։
 • 10001 և ավել ՀՀ դրամ գազ սպառողները։

Ծրագիր № 12

Շահառու

Այն բաժանորդները, ովքեր փետրվար ամսվա ընթացքում ունեցել են բնական գազի սպառում՝ 10․001 - 30․000 դրամ ներառյալ, էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 5․001 -10․000 դրամ ներառյալ։

Աջակցության տեսակ

 • ՄԻԱՆՎԱԳ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ` Փետրվար ամսվա բնական գազի և էլեկտրաէներգիայի ծախսի 30%-ի չափով։

Սահմանափակումներ

 • 10001 և ավել ՀՀ դրամ էլեկտրաէներգիա սպառողները։
 • 30001 և ավել ՀՀ դրամ գազ սպառողները։

Ծրագիր № 13

Շահառու

2020 թվականի ապրիլ ամսվա դրությամբ ընտանեկան և սոցիալական նպաստների իրավունք ունեցող ընտանիքները։

Աջակցության տեսակ

 • ՄԻԱՆՎԱԳ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ` Նպաստի չափի 50% -ի չափով։
 • 70%-ը ընտանիքին տրամադրվում է կանխիկ վճարման ձևով՝ ապրիլ ամսվա նպաստի վճարման հետ միասին,
 • 30%-ը փոխանցվում է որպես բաժանորդի կողմից սպառվող էլեկտրական էներգիայի դիմաց վճար

Սահմանափակումներ

 • Առկա չեն

Ծրագիր № 14

Շահառու

Պետական և պետական հավատարմագրում ունեցող բուհերի առկա և հեռակա համակարգի բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և օրդինատուրայի ուսանողները։

Աջակցության տեսակ

 • 90 և ավելի ՄՈԳ ունեցող ավարտական կուրսերի ուսանողների կիսամյակային ուսման վարձերը կվճարվեն 100%-ով։
 • 90 և ավելի ՄՈԳ ունեցող ոչ ավարտական կուրսերի ուսանողների կիսամյակային ուսման վարձերը կվճարվեն 75%-ով։
 • 80-ից բարձր ՄՈԳ ունեցող ուսանողների վարկերի տոկոսները 2020 թվականի համար կզրոյացվեն։
 • 80-ից ցածր ՄՈԳ ունեցող ուսանողների համար վարկերի տոկոսները կսուբսիդավորվեն 5%-ով, այսինքն վարկերը հասանելի կլինեն 4%-ով։
*Ավարտող ուսանողները, ովքեր ուսվարձի պարտք չունեն կարող են հրաժարվել աջակցությունից կամ ստանալ գումարը, եթե այն վճարվել է ֆիզիկական անձի կողմից։ Եթե ավարտող ուսանողը վարձը վճարել է ուսանողական վարկի միջոցով՝ գումարը կուղղվի վարկի սպասարկմանը։

Սահմանափակումներ

 • Առկա չեն

Ծրագիր № 15

Շահառու

Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները կամ քաղաքացիություն չունեցող անձինք, ովքեր կմասնակցեն Հայաստանի Հանրապետության բարձրադիր գոտիներում ուռենու տեղական տեսակների կտրոնների միջոցով գետերի հովիտներում ափապաշտպան անտառաշերտերի հիմնման աշխատանքներին։

Աջակցության տեսակ

 • 50-ական դրամ՝ յուրաքանչյուր կտրոնի պատրաստման և տնկման համար։

Սահմանափակումներ

 • Առկա չեն

Ծրագիր № 16

Շահառու

Այն բաժանորդները, ովքեր փետրվար ամսվա ընթացքում ունեցել են բնական գազի սպառում՝ 30․001 - 40․000 դրամ ներառյալ, էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 10․001 -25․000 դրամ ներառյալ, ջրի սպառում՝ մինչև 3․000 դրամ

Աջակցության տեսակ

 • ՄԻԱՆՎԱԳ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ` փետրվար ամսվա բնական գազի և էլեկտրաէներգիայի ծախսի 30%-ի չափով։
 • ՄԻԱՆՎԱԳ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ` փետրվար ամսվա ջրի ծախսի 50%-ի չափով։
 • ՄԻԱՆՎԱԳ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ`չգազաֆիկացված բնակավայրերի դեպքում՝ փետրվար ամսվա էլէկտրաէներգիայի ծախսի 50%-ի չափով

Սահմանափակումներ

 • 25․001 և ավել ՀՀ դրամ էլեկտրաէներգիա սպառողները։
 • 40․001 և ավել ՀՀ դրամ գազ սպառողները։

Ծրագիր № 17

Շահառու

Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի տնտեսվարողները, որոնք
 • համապատասխանում են «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում նշված չափանիշներին,
 • հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ վերջին 12 ամիսների ընթացքում չունեն հարկային և վարկային ժամկետանց պարտավորություններ,
 • հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ վերջին 12 ամսվա ընթացքում դրամաշնորհ չեն ստացել ԲՏԱ նախարարության կողմից,
 • վերջին 2 տարում գրանցված են ՀՀ-ում և պրոդուկտներ են ստեղծում, կամ 2 տարուց ավել գրանցված են ՀՀ-ում, ծառայություններ են մատուցում և պատրաստ են մշակել պրոդուկտներ, կամ տեխնոլոգիական ընկերություններ են, որոնք կներգրավեն փաստաթղթավորված և հաստատված ներդրումներ:

Աջակցության տեսակ

 • Միանվագ դրամաշնորհ մրցույթի արդյունքներով հաղթող տնտեսավարողներին

Սահմանափակումներ

 • Առկա չեն

Ծրագիր № 18

Շահառու

Այն տնտեսվարողները, որոնք 2020 թվականի փետրվարի 1-ից մինչև ապրիլի 30-ը ունեցել են 2-ից մինչև 100 աշխատակից և նույն ժամանակահատվածում նրանց կողմից հաշվարկված եկամուտների փաստացի ֆոնդը չի նվազել կամ նվազումը կազմել է ոչ ավել, քան 5%։

Աջակցության տեսակ

 • Փոխհատուցում յուրաքանչյուր 5-րդ աշխատակցի միջին աշխատավարձի չափով։

Սահմանափակումներ

 • Միջոցառման շահառու չեն հանդիսանում բանկերը, վարկային կազմակերպությունները, գրավատները, ապահովագրական ընկերությունները, արտարժույթի փոխանակման կետերը, արժեթղթերի առք ու վաճառքով զբաղվող կազմակերպությունները, ներդրումային կազմակերպությունները, ներդրումային ֆոնդերը, վիճակախաղերի և շահումով խաղերի կազմակերպիչները, ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչները, վճարահաշվարկային կազմակերպությունները, ապահովագրական բրոքերները, վարկային և ապահովագրական բյուրոները, պետական մասնակցությամբ բաժնետիրական ընկերությունները, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունները, պետական կառավարչական հիմնարկները, համայնքային կառավարչական հիմնարկները, հասարակական կազմակերպությունները, հիմնադրամները, հասարակական միավորումները, ոչ առևտրային կոոպերատիվները, կուսակցությունները։

Ծրագիր № 19

Շահառու

Այն կազմակերպությունները կամ ԱՁ-ները, որոնք՝
 • համապատասխանում են «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված չափանիշներին,
 • աջակցության հայտ ներկայացնելու օրվան նախորդող 12 ամիս ունեցել են բարվոք հարկային և վարկային պատմություն,
 • գործունեությունն առավելապես իրականացնում են ՀՀ մարզերում,

Աջակցության տեսակ

Վարկ
 • Առավելագույն սահմանաչափը կազմում է 10 մլն դրամ` սկսնակների համար և 20 մլն դրամ (հանրագումարով)` նորարարական զարգացման շահառուների համար
 • Միջոցառման իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների 75%-ը հատկացվում է որպես 8 տարվա մարման ժամկետով անտոկոս փոխառություն, իսկ 25%‑ը՝ որպես դրամաշնորհ։

Սահմանափակումներ

 • Հանդիսացել են պետական ֆինանսական աջակցության շրջանակում «Ներդրումների աջակցման կենտրոն» հիմնադրամի շահառու, եթե դիմել են սույն Միջոցառման սկսնակների համար աջակցությանը։

Ծրագիր № 20

Շահառու

Տուժած ոլորտների վարձու աշխատողները, քաղիրավական պայմանագրով աշխատողները և ԱՁ-ները։ Տուժած ոլորտներ են համարվում՝
 • հյուրանոցային և հյուրատնային ծառայություններ,
 • հանրային սննդի ծառայություններ
 • զբոսաշրջային ծառայություններ
 • նախադպրոցական կրթություն (մասնավոր մանկապարտեզներ)
 • սպորտի բնագավառում գործունեություն (սպորտային ակումբներ, լողավազաններ)
 • զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման այլ գործունեություն
 • լուսանկարչության բնագավառում գործունեություն
 • ավտոմեքենաների և այլ առարկաների վարձույթ
 • կրթական գործունեություն մշակույթի, երաժշտության, սպորտի, պարի բնագավառում
 • կինոթատրոնների, ստեղծագործական, արվեստի և հանդիսադիր ներկայացումների կազմակերպման բնագավառում գործունեություն
 • խաղատների գործունեություն:

Աջակցության տեսակ

 • Միանվագ աջակցություն՝ նվազագույն աշխատավարձի չափով (68 000 դրամ)

*Աջակցության գումարը վճարվում է բացառապես անկանխիկ եղանակով՝ շահառուի քարտային հաշվին փոխանցելու միջոցով։

Սահմանափակումներ

 • Աշխատողը համարվում է շահառու, եթե 2020 թվականի մարտի 1-ից մինչև հունիսի 15-ը ընկած ժամանակահատվածում առնվազն 1 օր աշխատանքային կամ քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների մեջ է գտնվել տուժած ոլորտի գործատուի հետ (այդ թվում՝ եթե 2020 թվականի հունիսի 15-ի դրությամբ գործատուն լուծարվել է կամ դադարեցրել է գործունեությունը)
 • Տուժած ոլորտների գործատուների ՀՎՀՀ-ների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ՀՀ ՊԵԿ-ը տրամադրում է՝ հիմք ընդունելով 2020 թվականի հունիսի 15-ի դրությամբ ներկայացված՝ հարկ վճարողների կողմից 2020 թվականի հաշվետու ժամանակաշրջանին վերաբերող վերջին հարկային հաշվարկում արտացոլված տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի կոդը և գործունեության տեսակների տեսակարար կշիռը:
 • 2020 թվականին հիմնադրված կամ 2020 թվականին գործունեության տեսակը փոխած միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտները շահառու հանդիսանալու համար պետք է dimum.ssa.am կայքում լրացնեն գործունեության հիմնական տեսակը կամավոր հայտարարագրելու մասին դիմում:

Ծրագիր № 21

Շահառու

Այն տնտեսվարողները, որոնք 2020 թվականի մարտի 1-ից մինչև մայիսի 31-ը ունեցել են 2-ից մինչև 100 աշխատակից և նույն ժամանակահատվածում նրանց կողմից հաշվարկված եկամուտների փաստացի ֆոնդը չի նվազել կամ նվազումը կազմել է ոչ ավել, քան 5%։

Աջակցության տեսակ

ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ՝
 • մինչև 5 աշխատող՝ Աջակցման չափը = մայիս ամսվա աշխատավարձերի հանրագումար / աշխատողների քանակ,
 • 5 և ավելի աշխատող՝ Աջակցման չափը = (մայիս ամսվա աշխատավարձի հանրագումար / աշխատողների քանակ) * (աշխատողների քանակ / 5)։
*ընդ որում (Աշխատողների քանակ : 5) բանաձևը կլորացվում է դեպի ներքև։

Սահմանափակումներ

 • Միջոցառման շահառու չեն հանդիսանում բանկերը, վարկային կազմակերպությունները, գրավատները, ապահովագրական ընկերությունները, արտարժույթի փոխանակման կետերը, արժեթղթերի առք ու վաճառքով զբաղվող կազմակերպությունները, ներդրումային կազմակերպությունները, ներդրումային ֆոնդերը, վիճակախաղերի և շահումով խաղերի կազմակերպիչները, ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչները, վճարահաշվարկային կազմակերպությունները, ապահովագրական բրոքերները, վարկային և ապահովագրական բյուրոները, պետական մասնակցությամբ բաժնետիրական ընկերությունները, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունները, պետական կառավարչական հիմնարկները, համայնքային կառավարչական հիմնարկները, հասարակական կազմակերպությունները, հիմնադրամները, հասարակական միավորումները, ոչ առևտրային կոոպերատիվները, կուսակցությունները։

Ծրագիր № 22

Շահառու

Ֆիզիկական անձինք, ովքեր առնվազն 85 օրացուցային օր աշխատանքային պայմանագրի կամ աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի հիման վրա աշխատանքային հարաբերությունների մեջ են գտնվել գործատուի հետ 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչև մարտի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում, սակայն ազատվել են աշխատանքից 2020 թվականի մարտի 31-ից մինչև հունիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում և այդ նույն ժամանակահատվածում չեն անցել մեկ այլ աշխատանքի:

Աջակցության տեսակ

 • Միանվագ աջակցություն՝ նվազագույն աշխատավարձի չափով (68 000 դրամ)

Սահմանափակումներ

Այս աջակցությունից չեն կարող օգտվելնաև այն անձինք՝
 • ում աշխատանքից ազատվելուն նախորդող երկու ամիսների միջին ամսական աշխատավարձի չափը գերազանցել է 500 հազար դրամը
 • ովքեր աշխատանքային պայմանագիր են ունեցել այլ գործատուի հետ կամ հանդիսացել են անհատ ձեռնարկատեր
 • ովքեր օգտվել են հակաճգնաժամային 20-րդ ծրագրից։

Ինչպե՞ս լրացնել աջակցություն ստանալու դիմումը

Ավելին իմանալու և մեր ծառայություններից օգտվելու համար կարող եք գրանցվել

Առաջարկում ենք․

 • Հարկային խորհրդատվություն
 • Հաշվապահություն
 • Աշխատանքային օրենսգրքին առընչվող խորհրդատվություն
 • Աջակցություն ստանալու մասով խորհրդատվություն
 • Իրավական խորհրդատվություն
 • Ծախսերի օպտիմալացման հարցերով խորհրդատվություն
 • Բիզնես պլանների կազմում

Գրանցվեք և մենք արագ կարձագանքենք