ԶՐՈՅԱԿԱՆ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԵՐ

Զրոյական ներմուծման մաքսատուրքեր կորոնավիրուսով պայմանավորված

Առողջապահության նախարարության դրական եզրակացության դեպքում անհատական պաշտպանության, ախտահանիչ, ախտորոշիչ և այլ ապրանքների ներմուծումը երրորդ երկրներից կազատվի մաքսատուրքից։

Այս օրերին բիզնեսն ավելի շատ քննարկում է

կառավարության աջակցության շրջանակում իրեն հասանելիք աջակցությունը ստանալու հարցերը, այնինչ ֆինանսական խորհրդատուները, հաշվապահները և մաքսային ներկայացուցիչները նկատում են բացված նոր հնարավորություններ, որոնք ժամանակին և ճիշտ օգտագործելը վստահաբար շատ ավելի օգտակար կարող է լինել։
Նախորդ գրառման մեջ անդրադարձել էինք պարենային մի շարք ապրանքների երրորդ երկրից ներմուծման դեպքում մաքսատուրքի զրոյացմանը, որի կնպաստի հաշվապահական ինքնարժեքի նվազեցմանը։

Այժմ կներկայացնենք Կորոնավիրուսային վարակի տարածման նախազգուշացման և կանխարգելման  համար Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի կողմից ընդունվեց 2020 թվականի մարտի 16-ի N 21 որոշումը, որով նախատեսված է ԵԱՏՄ տարածք ներմուծելիս մաքսատուրքից ազատել․

 

  • անհատական պաշտպանության միջոցներին,
  • ախտահանիչ միջոցներին,
  • ախտորոշիչ ռեագենտներին,
  • որոշակի տեսակի բժշկական սարքավորումներին և նյութերին:

 

Որոշումով սահմանված է նաև, որ սահմանված ապրանքների ներմուծման մաքսատուրքերից ազատումը կարող է իրականացվել միայն համապատասխան լիազոր մարմնի /այս դեպքում լիազորված է ՀՀ Առողջապահության նախարարությունը/ տրված եզրակացության հիման վրա, որով պետք է հավաստվի ներմուծված ապրանքների նպատակային նշանակությունը: 

Որոշման համապատասխան հավելվածներով սահմանված են  արտոնություն ունեցող ապրանքների ցանկը, եզրակացություն ստանալու համար դիմումի ձևն ու կարգը, ինչպես նաև վերջնական եզրակացության ձևն ու կարգը:

 ՀՀ կառավարությունը,սահմանել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք «Բացթողում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով կորոնավիրուսային վարակի տարածման նախազգուշացմանը և կանխարգելմանն ուղղված առանձին տեսակի ապրանքների նպատակային նշանակությունը հաստատող եզրակացության տրամադրման կարգը։

Եզրակացություն ստանալու համար ներմուծող անձը Առողջապահության նախարարություն է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

  • Դիմում՝ համաձայն N 1 ձևի, 
  • Ներմուծվող ապրանքի հաշիվ-ապրանքագիրը կամ այլ հաշվապահական համարժեք առևտրային փաստաթղթեր:

 

Լիազոր մարմինը, հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթի հիման վրա, երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տալիս է եզրակացություն լիազոր մարմնի ձևաթղթով համաձայն ձևի:

 

Եզրակացություն ստանալու մասին դիմումը լիազոր մարմնի կողմից մերժվում է, եթե դիմումը թերի է լրացված, և չեն ներկայացվել համապատասխան կարգով պահանջվող փաստաթղթերը, որի մասին լիազոր մարմինը տեղեկացնում է հայտատուին, և հայտատուն երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում չի վերացնում դիմում կամ կից փաստաթղթերում առկա թերությունները:

 

Եզրակացություն ստանալու համար ներկայացված դիմումի մերժման մասին որոշման ընդունումից հետո լիազոր մարմինը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր (էլեկտրոնային եղանակով, փոստով կամ առձեռն) տեղեկացնում է հայտատուին՝ նշելով մերժման հիմքերը:

 

Հայտատուն եզրակացության տրամադրման մերժումը կարող է բողոքարկել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

Եզրակացությունը կորցնելու, ոչնչացվելու դեպքում լիազոր մարմնի կողմից կարգին համապատասխան դիմում ներկայացնելու հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում կտրամադրվի եզրակացության կրկնօրինակը, որի աջ անկյունում կատարվում է դրոշմակնքում՝ Կրկնօրինակ բառով։

 

Մարիամ Ալավերդյան

ՇԵՄՄ Բրոքերս ՍՊԸ

9-րդ ծրագրին դիմելու ուղեցույց

9-րդ ծրագրին դիմելու ուղեցույց

9-րդ ծրագրով նախատեսվում է միանվագ աջակցություն չախատող ծնողների անչափահաս յուրաքանչյուր երեխայի համար։

Աջակցությունը վերաբերում է մինչև 18 տարեկան երեխաներ ունեցող ընտանիքներին, եթե ծնողներից ոչ մեկը չի ունեցել գրանցված աշխատանք 2020 թ․-ի մարտի 12-ի դրությամբ և չի ընդունվել աշխատանքի 2020 թ․-ի մարտի 12-ից մինչև մարտի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում։


26 500 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր երեխայի համար։

Քանի որ դիմումը լրացնելը մի փոքր խրթին է, փորձենք քայլ առ քայլ ներկայացնել լրացման կարգը։


Դիմումի լրացման ուղեցույց։


1. Էլեկտրոնային դիմում ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել հոդվածի ներքևում տեղադրված «Դիմել 9-րդ ծրագրին» կոճակը։ 


2. Բացված պատուհանում մուտքագրել էլեկտրոնային փոստի հասցեն և սեղմել «շարունակել» կոճակը։


3. Բացված պատուհանում մուտքագրել էլեկտրոնային փոստի հասցեին ինքնաշխատ եղանակով ուղարկված կոդը և սեղմել «շարունակել» կոճակը։


4. Բացված պատուհանում լրացնել բոլոր դաշտերը՝ Դիմող ծնողի՝ անունը, ազգանունը, հայրանունը, ՀԾՀ (սոցիալական քարտ) կամ ՀԾՀ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարին։ Ընտրել ցանկից նախընտրելի բանկը և ընտրել դիմող ծնողի կապը երեխայի հետ։ Լրացնելուց հետո սեղմել «Հաստատել»կոճակը։


5. Բացված պատուհանում սեղմել «Մուտքագրեք մինչև 18 տարեկան երեխայի տվյալները» կոճակը


6. Բացված պատուհանի համապատասխան դաշտերում ՝

1) մուտքագրել մինչև 18 տարեկան երեխայի տվյալները՝ երեխայի անունը, ազգանունը, հանրային ծառայությունների համարանիշը, ծննդյան վկայականի սերիան և համարը, ընտրել ծննդյան վկականի տեսակը,

2) «Երեխայի մյուս ծնողի տվյալներ» դաշտում ընտրել դիմող ծնողի կարգավիճակը

և եթե կարգավիճակը չի համապատասխանում «Շահառուն միայնակ մոր երեխա է» կամ «Երեխայի ծնողներից մեկը մահացած է, ճանաչվել է մահացած կամ անհայտ բացակայող», ապա լրացնել «Մյուս ծնողի տվյալներ» պատուհանը։Ընտանիքում 1-ից ավելի մինչև 18 տարեկան երեխաների առկայության դեպքում սեղմել «Հաստատել և անցնել հաջորդ երեխայի տվյալների լրացմանը» կոճակը, իսկ բացակայության

դեպքում սեղմել «Ավարտել տվյալների մուտքագրումը» կոճակը։


7. Եթե բացված պատուհանում բոլոր տվյալները ճիշտ են, ապա սեղմել «Ավարտել տվյալների մուտքագրումը» կոճակը։


8. Եթե երեխայի ծննդյան պետական գրանցումն իրականացվել է օտարերկրյա պետությունում, կամ անհրաժեշտ է կցել փաստաթղթեր, ապա բացված պատուհանում, անհրաժեշտ փաստաթղթերը կցելու համար սեղմել «Անցնել փաստաթղթերի կցման էջ» կոճակը


9. Բացված պատուհանում կցել համապատասխան փաստաթուղթը և ընտրել փաստաթղթի տեսակը։ Փաստաթղթերը կցելուց հետո՝ սեղմել «Հաստատել» կոճակը։


10. Բացված պատուհանում սեղմել «Ավարտել դիմումի մուտքագրումը» կոճակը։


11. Դիմումի մուտքագրումն ավարտելուց հետո համակարգը կիրազեկի կարգավիճակի

մասին։

Հովհաննես Մելքոնյան

ՇԵՄՄ Քոնսալթինգ ՍՊԸ

HHHHHHH

HHHHHHH

Մաքսային արտոնություններ

Մաքսային արտոնություններ

Հայաստանյան տնտեսավարողների համար սա լավ հնարավորություն է գտնել նոր գործընկերներ, ստանալ  ավելի ցածր ինքնարժեք, ինչն էլ   կզսպի գների հնարավոր բարձրացումը:

 

Մարիամ Ալավերդյան

Շեմմ բրոքերս ընկերություն

Եվրասիական տնտեսական միության երկրները 2020թ-ի ապրիլի 3-ի թիվ 33 որոշումով սահմանել են, որ երրորդ երկրներից կրիտիկական նշանակության մի շարք ապրանքներ ներմուծելիս կկիրառվի զրոյական մաքսատուրք:

Չնայած որ ոշումն արդեն գործում է, շատ տնտեսվարողներ ծանոթ չեն որոշման արդյունքում ինչ առավելություն են ստանում։ Փորձենք ներկայացնել արտոնության սահմանված ապրանքների ցանկը և թվային տեսքով սահմանված արտոնության մոտավոր մեծությունը։

Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020թ-ի ապրիլի 18-ից և գործելու է մինչև սույն թվականի հունիսի 30-ը ներառյալ։

 

 

Ապրանք

Թարմ կարտոֆիլ

ԱՏԳ ԱԱ
0701
Մոտավոր արժեք
205
Մաքսատուրք
10%
Նվազագույն մաքսատուրք
-
Արտոնության չափ
20,5 կամ 24,6*
Ապրանք

Գլուխ սոխ

ԱՏԳ ԱԱ
0703
Մոտավոր արժեք
205
Մաքսատուրք
10%
Նվազագույն մաքսատուրք
-
Արտոնության չափ
20,5 կամ 24,6*
Ապրանք

Սխտոր

ԱՏԳ ԱԱ
0703
Մոտավոր արժեք
392
Մաքսատուրք
10%
Նվազագույն մաքսատուրք
-
Արտոնության չափ
39,2 կամ 47,04*
Ապրանք

Կաղամբ

ԱՏԳ ԱԱ
0704
Մոտավոր արժեք
205
Մաքսատուրք
13%
Նվազագույն մաքսատուրք
-
Արտոնության չափ
26,65 կամ 31,98*
Ապրանք

Թարմ պղպեղ

ԱՏԳ ԱԱ
0709
Մոտավոր արժեք
470
Մաքսատուրք
10%
Նվազագույն մաքսատուրք
-
Արտոնության չափ
47 կամ 56,4*
Ապրանք

Գազար

ԱՏԳ ԱԱ
0706
Մոտավոր արժեք
157
Մաքսատուրք
12%
Նվազագույն մաքսատուրք
-
Արտոնության չափ
18,84 կամ 22,6*
Ապրանք

Աշորա

ԱՏԳ ԱԱ
1002
Մոտավոր արժեք
39
Մաքսատուրք
10%
Նվազագույն մաքսատուրք
-
Արտոնության չափ
3,9 կամ 4,68*
Ապրանք

Բրինձ

ԱՏԳ ԱԱ
1006
Մոտավոր արժեք
294
Մաքսատուրք
10%
Նվազագույն մաքսատուրք
ոչ պակաս 0,03 EURO
Արտոնության չափ
18,84 կամ 22,6*
Ապրանք

Հնդկաձավար

ԱՏԳ ԱԱ
1103
Մոտավոր արժեք
257
Մաքսատուրք
10%
Նվազագույն մաքսատուրք
-
Արտոնության չափ
25,7 կամ 30,84*
Ապրանք

Մանկական սնունդ

ԱՏԳ ԱԱ
1901
Մոտավոր արժեք
2450
Մաքսատուրք
2%
Նվազագույն մաքսատուրք
-
Արտոնության չափ
49 կամ 58,8*
Ապրանք

Հյութեր

ԱՏԳ ԱԱ
2009
Մոտավոր արժեք
490
Մաքսատուրք
14%
Նվազագույն մաքսատուրք
ոչ պակաս 0,046 EURO
Արտոնության չափ
68.6 կամ 82.32*
*-ով նշված է մաքսատուրքի ԱԱՀ-ն ներառյալ գումարը

Որոշ ապրանքների մաքսատուրքերը մինչև հունիսի 30-ը կզրոյացվեն

Անշարժ գույքի օտարումից հարկման փոփոխություն

Անշարժ գույքի օտարումից հարկման փոփոխություն

Հարկային օրենսգրքում կատարված փոփոխությունների համաձայն փոխվում է հողի և ձեռնարկատիրական գույք հանդիսացող ակտիվների օտարման գործընթացների հարկումը։

Վստահ եմ որ այս տեղեկատվությանը լավ տիրապետում են անշխարժ գույքի առուվաճառքով զբաղվողները, հաշվապահները, ֆինանսիստները, բայց կարևոր է, որ սեփականատերերն էլ իմանան։


Անշարժ գույքի առուվաճառքի մասով վերջերս բավական դրական փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որոնք պատշաճ հանրային հնչեղություն չեն ստացել։

 

Մասնավորապես՝

 

▶️Անկախ հողի նշանակությունից և գնորդից /ֆիզ անձ և իրավաբանական անձ/ գործարքը այլևս չի հարկվում եկամտային հարկի 10 տոկոսով


▶️Հասարակական նշանակության անշարժ գույքը չի հարկվի, եթե գնորդը լինի ֆիզիկական անձ։

 

Այս փոփոխությունները միտված են ձեռնարկատիրական գույքի օգտագործման արդյունավետության բարձրացմանը, և նպաստում են, որ չօգտագործվող ակտիվները ներգրավեն բիզնեսում և մասնակցեն տնտեսական հեղափոխությանը։

Վլադիմիր Շատվերով

ՇԵՄՄ Քոնսալթինգ ՍՊԸ

HHHHHHH

HHHHHHH

Հաշվապահությունը ձանձրալի չէ

Հաշվապահությունը ձանձրալի չէ

Համեմատելով ֆուտբոլի հետ հաշվապահը թիմի դարպասապահն է։ Հաշվապահը կարող է փրկել այն դեպքերում, երբ թվում է թե ամեն ինչ կորած է, իսկ սխալի կամ շատ թանկ է նստում կամ ճակատագրական լինում։

Հաճախ ենթադրվում է, որ հաշվապահները պարզապես թվերը լավ հաշվող մարդիկ են, ովքեր մտովի կարողանում են մեծ թվեր արագ գումարել և հանել: Իրականում հաշվապահին պետք չէ մաթեմատիկոս լինել։ Լավ հաշվապահ լինելը պահանջում է մի շարք այլ կարևոր հմտություններ․

🔹Հաղորդակցության հմտություն
🔹Սթրեսակայունություն
🔹Սովորել ամբողջ կյանքի ընթացքում
🔹Առաջնորդության կարողություն
🔹Ստեղծագործական միտք


👉Հաղորդակցություն
Քանի որ հաշվապահները միշտ իրադարձությունների կիզակետում են, նրանք պետք է կարողանան լեզու գտնել յուրաքանչյուրի հետ: Անկախ նրանից, թե նրանք վարում են կազմակերպության ներքին հաշվառումը, թե շփվում են արտաքին ուժերի հետ, նրանցից պահանջվում է սերտ համագործակցել այլ մասնագետների հետ, ինչպիսիք են թոփ մենջմենթը, վաճառքի մասնագետը, ՏՏ բաժինը, մարդկային ռեսուրսների բաժինը և այլն:

Հաշվապահները պետք է հնարավորություն ունենան բարդ ֆինանսական տեղեկատվությունը բացատրել այնպես, որ տարբեր կրթական ցենզ ու մասնագիտություն ունեցող մակարդակի մարդիկ հասկանան ու մարսեն։


👉Սթրեսակայունություն
Հաշվապահները ուսանողների նման միշտ “քննություն” են հանձնում՝ մշտական վերջնաժամկետներ, աուդիտ, հարկային ստուգումներ։ Այդ ամենին զուգահեռ փոփոխվող օրենսդրություն, անընդհատ կարդալու ու սովորելու անհրաժեշտություն։ Այս ամենին դիմակայելու համար պետք է լինել հոգով ուժեղ և սթրեսակայուն։


👉Սովորել ամբողջ կյանքի ընթացքում
Այս հայտնի արտահայտությունը սովորական երևույթ է հաշվապահի համար։ Հաճախ հանդիպում եմ 70-ի մոտ մասնագետների, ով վարժ աշխատում է համակարգչով, տիրապետում է մի քանի հաշվապահական ծրագրեր, բանաձևեր է մշակում ծրագրերում և ավտոմատացնում է բիզնես պրոցեսներ, վարժ օգտագործում է սմարթֆոնը։ Եթե անընդհատ չսովորի, չընկալի տեխնոլոգիական նորարությունները, ապա խաղից դուրս կմնա։ Սա էլ մի այլ մարտահրավեր։


👉Առաջնորդությունը
Հաշվապահը իր կարիերայի որոշակի փուլում սկսում է համակարգել կամ ուղորդել այլ անձանց աշխատանքը, նույնիսկ եթե նրանք իր անիջական ենթակաները չեն։ Ավելի փորձառու հաշվապահները զբաղացնում են Գլխավոր հաշվապահի պաշտոնը և նաև ֆորմալ առումով են սկսում ղեկավարել։ Բացի այդ հաշվառման քաղաքականության անընդհատ բարելավումը, ընթացակարգերում ռեֆրմներ անելը նունպես չեն հաջողվի, եթե չբավարարի Առաջնորդի որակները։


👉Ստեղծագործական միտք։
Ընտրություններից հետո ընտրական հանձնաժողովի նախագահին հաճախ էին անվանում վաստակավոր նկարիչ։ Հաճախ այդ նույն կոնտեքստում հաշվապահներին էլ են ասում, որ թվերը նկարում են։ Բայց այս մեկը այլ բանի մասին է։ Հաշվապահները շատ ավելին են անում, քան թվաբանական գործողությունները և այդ գործառույթներ իրականացնելու համար պետք է գործի դնել ամբողջ կրեատիվը։ Ասածը ենթադրումը պատկերը ամբողջությամբ տեսնելու կարողությունը, նորարարական գաղափարներ գենեռացումը և ներկայացումը, անհավանական ու անմարդկային(բառի լավ իմաստով) լուծումների մշակումը։

Վլադիմիր Շատվերով

ՇԵՄՄ Քոնսալթինգ ՍՊԸ

HHHHHHH

HHHHHHH

Հաշվապահությունը ձանձրալի չէ

Ամփոփում։ Համեմատելով ֆուտբոլի հետ հաշվապահը թիմի դարպասապահն է։ Հաշվապահը կարող է փրկել այն դեպքերում, երբ թվում է թե ամեն ինչ կորած է, իսկ սխալի կամ շատ թանկ է նստում կամ ճակատագրական լինում։

Վլադիմիր Շատվերով

Շեմմ քոնսալթինգ ընկերության տնօրեն